رسایی: اعلام جزئیات مذاکرات هسته ای مصداق همدلی است