وزير نفت: نهايي شدن مذاکرات گازي با برخي از کشورهاي منطقه پس از لغو تحريم‌ها