دو میلیون و ۵۹۰هزار کتاب از کتابخانه های کرمان به امانت گرفته شد