بلان: از ماه ژانویه جای پای خود را برای قهرمانی محکم کردیم