اجرایی شدن چهار پروژه بخش راه علی آباد با افزون بر 11میلیارد ریال