برگزارى برنامه «شبى با سلطنت عمان» در ایران/ مقام عمانی: توسعه روابط فرهنگی اولویت برنامه‌های تهران-