باور هاشمی این است که با امیر کبیر هم طرازی می کند!