برگزاری دوره مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی و نظریه اعتباریات