دخالت دستگاه‌ها در کار یکدیگر حقوق نظام و مردم را منحرف می‌کند