شکست انحصار آمریکا در تولید یک محصول استراتژیک نفت