سیدنعمت خلیفه: تلاش می‌کنیم تا از عنوان قهرمانی خود در دوره گذشته دفاع کنیم