چابک سازی سازمانی از دستاوردهای 20 ماه گذشته بنیاد شهید است