با حضور عارف، کلنگ خانه ورزش بیماران خاص بیرجند به زمین زده شد