بانک اطلاعاتی از نیروهای توانمند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل می‌شود