۱۵۰۰ نفر در ۱۶ ماه گذشته قربانی خشونت پلیس آمریکا شده اند