خرمشاهی: ممیزی کتاب، مشکل روشنفکران و جناح‌های سیاسی/ چرا به خودمان شک داریم؟