آیا سوسیس و کالباس حرام در برخی از فروشگاه ها عرضه می شود؟