پیغام تلفنی کی روش برای کفاشیان با رنگ عصبانیت و استعفا