پیشتازی بانوان ایرانی با کسب رتبه اول و سوم / مردان ناکام ماندند