بازتاب جهانی درخشش تیم کامپوند ایران در جام جهانی شانگهای