ایران به انحصار آمریکا در تولید یک فرآورده استراتژیک نفتی پایان داد