ضعف مدیریت سبب محدودیت بازار صادراتی/۵ سناریوی مخابرات برای تعرفه جدید تلفن‌ ثابت