سخنرانی روحانی در همایش انسان مهربان و دنیای آرام آغاز شد