جدایی من و نوری از پرسپولیس یک سوءتفاهم بود / اگر هواداران شرایط علی عسگری را بدانند به او ناسزا نمی گ