فیلم تازه مهران رجبی و جواد عزتی مراحل پایانی تدوین را می‌گذراند