فتنه‌گران در اداره کشور جایگاهی ندارند/اصولگرایی جریان مخالف و اپوزیسیون دولت نیست