خشونتهای بروندی موجب فرار ۵۰ هزار نفر به کشورهای دیگر شد