هفته اول لیگ نوجوانان و جوانان کونگ فو گلستان به پایان رسید