دولت برای اقتصاد برنامه نداشته،ندارد و نخواهد داشت