رهبران سه حزب استعفا دادند/ خردکننده بود، عمیقا متأسفیم