اردوی تیم ملی تکواندوی دانشجویان از فردا آغاز می شود