آگهی استخدام وزارت بهداشت سال ۹۴ (استخدام ۷۰۰۰ نیرو)