ذخیره آب سدها ۷.۸میلیارد مترمکعب منفی شد/ ۴۶ درصد مخازن خالی است