مدیریت جهادی با نگاه به توانمندی داخلی راهبرد برون رفت از مشکلات و موانع