استقلال و هوادارانش را دوست دارم ولی با تمام وجود برای تراکتور بازی می کنم