رئیس کمیته امداد: جایی برای اسراف در کمیته امداد وجود ندارد