عباسی :دعا نمی‌کنم روحانی به جهنم برود،ولی ایشان باید استغفار کند!