فرنگی کاران ایران از امروز به مصاف حریفان خود می روند/قرعه سخت برای سه نماینده ایران