مطالبه رهبری درباره شفاف‌سازی جزئیات مذاکرات محقق نشده است