تقدیر از خلبان ایرانی که در فرودگاه صنعا مقابل آل سعود ایستاد