شفافيت هزينه‌ها از بروز هرگونه فساد احتمالي جلوگيري مي‌کند