استقبال از سرمایه‌گذار برای اجرای طرح در ایذه یک شعار است