معاون علمی و فناوری رییس جمهور از دانشگاه یاسوج بازدید کرد