«میدان»روستایی از جنس تولید و گردشگری/باغات هلو و گردو شاخص روستا