عرضه کتابهایی از جعل نام خلیج فارس تا ترویج تشیع لندنی در نمایشگاه کتاب امسال