حضور قوچان‌نژاد در آسایشگاه معلولان فیاض‌بخش مشهد ‌