قدرتمندترین کارت گرافیک GTX 960 توسط زوتاک تولید شد