اعتبار واشنگتن به صورت بی‌سابقه‌ای از بین رفته است