چرا آمریکایی ها از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنند؟