ملت ایران هزینه استقلال و ایستادگی خود را پرداخته است